Skip to main content

Kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1 Autokool MEWO OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades: A kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.1 B kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.2 C kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.3 CE kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.4 D kategooria mootorisõidukijuhi koolitus.

1.3.5 Autojuhi ameti-ja täiendkoolitus.

1.3.6 Ohtlikuveosed (ADR koolitus).

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
Koolitaja ruumid asuvad aadressil Jõhvi ,Sompa 1a, kus Koolitaja käsutuses on kaks õpperuumi suuruses 42 kuni 70 m2 ja kontor. Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja U-kujuliselt paigutatud õppelauad-toolid. Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-, paljundamis, köitmis- ja esitlusvahendeid. Kõikides ruumides on CD-makid, MP3-mängijad, arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus.
Korraldame koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga.
Parendate üks kord aastas õpperuume, kaasajastate seadmeid.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse asutuse veebilehel. Vaatameüle üks kord aastas õppekavad üle ja teete vajadusel muudatusi. Teete vajadusel muudatusi õpilastelt saadud tagasiside põhjal vms.

4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus. Mootorsõidukijuhi õpetajad, vastavalt mootorsõidukiõpetaja kvaliteedi nõudele.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.